Pompy i przepompownie

L.F.P. Leszno

Producent pomp oraz przepompowni ścieków.


Kessel Sp. z o.o.

Producent przepompowni oraz produktów z zakresu techniki odwadniania


GRUNDFOS POMPY Sp. z o.o.

Producent pomp i przepompowni


Nowoczesne pompy wyróżnia wiele cech. Zwraca się uwagę na cichą pracę, wydajność, zastosowanie trwałych materiałów i montaż nie wymagający użycia specjalistycznych narzędzi. Elektryczne pompy zatapialne znajdują szerokie zastosowanie. Od prostego zastosowania w gospodarstwach domowych po duże niezwykle skomplikowane instalacje sanitarne i kanalizacyjne. Bardzo często wykorzystywane są na budowach i przez jednostki straży pożarnych. Służą do pompowanie zarówno czystej jak i brudnej wody Pompy zatapialne - O przeznaczeniu konkretnego modelu pompy decyduje przede wszystkim jej konstrukcja. Stąd też modele z wielołopatkowym wirnikiem są używane nie tylko do pompowania wody ale również roztworów, gnojowic, fekaliów oraz cieczy zanieczyszczonych gazujących i nie zawierających wytrąceń abrazyjnych o średnicy większej niż 6 mm. Urządzenia tego typu niejednokrotnie są używane do pompowania zanieczyszczeń włóknistych. Pompy, których konstrukcja bazuje na wielołopatkowym wirniku zamkniętym sprawdzają się przy pracy z wodą oraz cieczami czystymi lub lekko zabrudzonymi. Jeżeli chcemy pompować substancje gazujące o średnicy do 30 mm warto zadbać o pompę z wirnikiem wielołopatkowym, jednostronnie otwartym o przepływie swobodnym. Pompy zatapialne znajdują zastosowanie przede wszystkim w przepompowniach, studzienkach zbiorczych i oczyszczalniach ścieków. Urządzenia tego typu bardzo często uwzględnia się przy odwadnianiu budynków i gruntów. Spektrum zastosowania nie zatykających się pomp zatapialnych jest bardzo obszerne. Urządzenia tego typu sprawdzają się przede wszystkim w miejscach, gdzie jest konieczne pompowanie płynów zawierających cząstki stałe. Może to być na przykład przesiewanie i klasyfikacja składników. Pompy przeponowe - Urządzenia tego typu są stosowane w przemyśle przetwórczym i spożywczym do pompowania miąższu pomidorowego i owocowego, a także soków oraz dżemów a w zootechnice i rolnictwie do transportowania odpadów z uboju, ciekłych pasz, nawozów i szlamu. Pompy przeponowe sprawdzają się w budownictwie, np. przy odwadnianiu wykopów czy też czyszczeniu studni. Zastosowanie obejmuje również kopalnie, w tym prace związane ze wspomaganiem napraw wodociągów i kanałów ściekowych. W konstrukcji pomp jest istotne szerokie przejście dla ciał stałych oraz możliwość pracy na suchoobiegu. Pompy samozasysające - sprawdzają się w trudnych warunkach pracy. Stąd też ich zastosowanie obejmuje przede wszystkim instalacje odpowiedziane za odprowadzanie ścieków komunalnych i przemysłowych. Urządzeń tych używa się przy transportowaniu silnie zanieczyszczonych wód powierzchniowych, a także nawodnionych osadów, łącznie z substancjami zawierającymi cząstki stałe. Pompy z wirnikiem zamkniętym - Pompy z wirnikiem zamkniętym znajdują zastosowanie przy odwadnianiu wykopów, szybów i tuneli. Urządzenia tego typu bardzo często są używane w procesach związanych z nawadnianiem upraw rolniczych czy też obniżaniem lustra wody gruntowej. Urządzenia tego typu są nieodzownym elementem instalacji odpowiedzialnych za odprowadzanie wody technologicznej, chłodniczej, drenażowej i deszczowej. W przypadkach gdy z powodów ukształtowania terenu lub trudnych warunków geologicznych nie można zastosować kanalizacji grawitacyjnej stosuje się przepompownie ścieków. Przepompownia lub kilka przepompowni pozwala na transport ścieków na dowolną odległość. Przepompownia składa się ze zbiornika zbiorczego do którego zrzucane są ścieki oraz automatycznej pompy tłoczącej ścieki dalej z pokonaniem wymaganej różnicy poziomów. Zbiornik do przepompowni ma za zadanie zgromadzić i przetrzymać ścieki, aż do czasu uruchomienia się pompy (sterowanie poziomem ścieków w zbiorniku). Przepompownie instalowane mogą być również przed osadnikiem gnilnym lub oczyszczalnią biologiczną. Przepompownie - mogą pompować ścieki bytowo-gospodarcze, wody drenażowe i opadowych oraz ścieki przemysłowe do kolektorów biorczych lub wprost do oczyszczalni ścieków. Gdzie uwzględnia się przepompownie ścieków? Są one niezastąpione w miejscach, w których wykonanie kanalizacji grawitacyjnej może napotkać trudności. Utrudnienia w tym zakresie wynikają na przykład z niekorzystnego ukształtowania terenu, budowy geologicznej czy też rozproszonej zabudowy. Przepompownie uwzględnia się w miejscach oddalonych od kolektorów kanalizacyjnych. Są to więc indywidualne posesje,gospodarstwa rolne, osiedla jednorodzinne, a także zakłady przemysłowe. W miejscach tych kluczową rolę odgrywa zatem kanalizacja ciśnieniowa. Przepompownie ścieków sprawdzają się przy transportowaniu ścieków na większe odległości czy też na wyższy poziom. Systemy tego typu sprawdzają się przy przepompowywaniu ścieków bytowo-gospodarczych, wód drenażowych i opadowych oraz ścieków przemysłowych do kolektorów zbiorczych lub wprost do oczyszczalni ścieków. Rozróżnia się dwa rodzaje przepompowni: Do ścieków bez fekaliów ("ścieki szare"): Pod tym pojęciem kryją się ścieki z gospodarstw domowych pochodzące z pralek, pryszniców i wanien. Ponieważ z reguły nie zawierają one elementów stałych, do ich odprowadzania w normalnym przypadku można użyć przepompowni do wody brudnej z linii produktów KESSEL Aqualift S i Minilift. Do ścieków zawierających fekalia („ścieki czarne”): Jeśli trzeba odprowadzić wodę z toalet i pisuarów, należy zastosować urządzenia do ścieków zawierających fekalia. Aby zapewnić niezawodność działania, wszystkie przepompownie dostępne są również jako urządzenia dwupompowe. Mają one zastosowanie także przy odprowadzaniu wody z separatorów tłuszczu, ponieważ ich praca wymaga ciągłego odprowadzania ścieków.