Separatory, przepompownie, studnie betonowe

Wiro S.C.

Producent betonowych i tworzywowych separatorów oraz przepompowni.

✓ Separatory substancji ropopochodnych i tłuszczów
✓ Przepompownie ścieków


Kaprin Sp. z o.o.

Producent studni i wpustów betonowych, komór wodomierzowych.

✓ Studnie betonowe, żelbetowe dn 1000 - 2500 mm
✓ Wpusty drogowe dn 500 mm
✓ Komory wodomierzoweBruk-Bet Sp. z o.o.

Producent betonowych studni kanalizacyjnych.

✓ Studnie betonowe dn 1000 - 3000 mm

✓Wpusty betonowe dn 500 mmSeparatory substancji ropopochodnych – są urządzeniami przeznaczonymi do wychwytywania ze ścieków opadowych substancji olejowych np. olei mineralnych, benzyny, lekkich smarów itp. Urządzenie te służą do oczyszczania ścieków, z terenów przemysłowych, parkingów, dróg, przed wprowadzeniem ich do sieci kanalizacyjnej. Oczyszczalnie ścieków w separatorach zachodzi w sposób mechaniczny. Drobne cząstki piasku opadają na dno (sedymentacja), a w górnej części zbierają oleje i emulsje (flotacja). Pozostałe ścieki przepływają do kanalizacji. W celu przyspieszenia separacji stosuję się odpowiednio wkłady koalescencyjne lub lamelowe. Separatory substancji tłuszczowych – to urządzenia, których zadaniem jest zatrzymywanie wszelkich cząsteczek tłuszczu pochodzenia zwierzęcego jak i roślinnego. Separatory oczyszczają również ścieki technologiczne, które pochodzą np. z restauracji, barów szybkiej obsługi, hoteli, ubojni a także z rzeźni. Zatłuszczone ścieki nie powinny być odprowadzane do kanalizacji ściekowej bez odpowiedniego wstępnego oczyszczenia. Silnie zatłuszczone ścieki powodują zmniejszenie efektywności działania oczyszczalni ścieków, a także powodują zatykanie rur kanalizacyjnych.Pompy z wirnikiem zamkniętym - Pompy z wirnikiem zamkniętym znajdują zastosowanie przy odwadnianiu wykopów, szybów i tuneli. Urządzenia tego typu bardzo często są używane w procesach związanych z nawadnianiem upraw rolniczych czy też obniżaniem lustra wody gruntowej. Urządzenia tego typu są nieodzownym elementem instalacji odpowiedzialnych za odprowadzanie wody technologicznej, chłodniczej, drenażowej i deszczowej. W przypadkach gdy z powodów ukształtowania terenu lub trudnych warunków geologicznych nie można zastosować kanalizacji grawitacyjnej stosuje się przepompownie ścieków. Przepompownia lub kilka przepompowni pozwala na transport ścieków na dowolną odległość. Przepompownia składa się ze zbiornika zbiorczego do którego zrzucane są ścieki oraz automatycznej pompy tłoczącej ścieki dalej z pokonaniem wymaganej różnicy poziomów. Zbiornik do przepompowni ma za zadanie zgromadzić i przetrzymać ścieki, aż do czasu uruchomienia się pompy (sterowanie poziomem ścieków w zbiorniku). Przepompownie instalowane mogą być również przed osadnikiem gnilnym lub oczyszczalnią biologiczną. Przepompownie - mogą pompować ścieki bytowo-gospodarcze, wody drenażowe i opadowych oraz ścieki przemysłowe do kolektorów biorczych lub wprost do oczyszczalni ścieków. Gdzie uwzględnia się przepompownie ścieków? Są one niezastąpione w miejscach, w których wykonanie kanalizacji grawitacyjnej może napotkać trudności. Utrudnienia w tym zakresie wynikają na przykład z niekorzystnego ukształtowania terenu, budowy geologicznej czy też rozproszonej zabudowy. Przepompownie uwzględnia się w miejscach oddalonych od kolektorów kanalizacyjnych. Są to więc indywidualne posesje,gospodarstwa rolne, osiedla jednorodzinne, a także zakłady przemysłowe. W miejscach tych kluczową rolę odgrywa zatem kanalizacja ciśnieniowa. Przepompownie ścieków sprawdzają się przy transportowaniu ścieków na większe odległości czy też na wyższy poziom. Systemy tego typu sprawdzają się przy przepompowywaniu ścieków bytowo-gospodarczych, wód drenażowych i opadowych oraz ścieków przemysłowych do kolektorów zbiorczych lub wprost do oczyszczalni ścieków. Rozróżnia się dwa rodzaje przepompowni: Do ścieków bez fekaliów ("ścieki szare"): Pod tym pojęciem kryją się ścieki z gospodarstw domowych pochodzące z pralek, pryszniców i wanien. Ponieważ z reguły nie zawierają one elementów stałych, do ich odprowadzania w normalnym przypadku można użyć przepompowni do wody brudnej z linii produktów KESSEL Aqualift S i Minilift. Do ścieków zawierających fekalia („ścieki czarne”): Jeśli trzeba odprowadzić wodę z toalet i pisuarów, należy zastosować urządzenia do ścieków zawierających fekalia. Aby zapewnić niezawodność działania, wszystkie przepompownie dostępne są również jako urządzenia dwupompowe. Mają one zastosowanie także przy odprowadzaniu wody z separatorów tłuszczu, ponieważ ich praca wymaga ciągłego odprowadzania ścieków.